0
-_44576545
فلو ولو تماس بگیرید
شیلنگ باد LMC -15%قیمت : 28,000 تومان قیمت برای شما: 23,800 تومان
شیلنگ فنری -15%قیمت : 100,000 تومان قیمت برای شما: 85,000 تومان
درجه فشار "1/8(kux0000020) قیمت : 115,000 تومان
kux0000020
درجه فشار "1/4(kux0000030) قیمت : 115,000 تومان
kux0000030
شیر تخلیه اتوماتیک (DA014W) قیمت : 335,000 تومان
اگزوز پلاستیکی سایز "1/8 قیمت : 21,000 تومان
EN-01
اگزوز پلاستیکی سایز "1/4 قیمت : 23,000 تومان
EN-02
اگزوز پلاستیکی سایز "3/8 قیمت : 29,000 تومان
EN-03
اگزوز پلاستیکی سایز "1/2 قیمت : 35,000 تومان
EN-04
اگزوز پلاستیکی سایز "3/4 قیمت : 135,000 تومان
EN-06
اگزوز پلاستیکی سایز "1 قیمت : 182,000 تومان
EN-08
اگزوز تخت سایز M5 قیمت : 23,000 تومان
EM-M5
اگزوز تخت سایز "1/8 قیمت : 23,000 تومان
EP-01
اگزوز تخت سایز "1/4 قیمت : 29,000 تومان
EP-02
اگزوز تخت سایز "3/8 قیمت : 43,000 تومان
EP-03
اگزوز تخت سایز "1/2 قیمت : 82,000 تومان
EP-04
اگزوز تخت سایز "3/4 قیمت : 137,000 تومان
EP-06
اگزوز تخت سایز "1 قیمت : 237,000 تومان
EP-08
اگزوز کله قندی سایز M5 قیمت : 23,000 تومان
EC-M5
اگزوز کله قندی سایز "1/8 قیمت : 29,000 تومان
EC-01
اگزوز کله قندی سایز "1/4 قیمت : 31,000 تومان
EC-02
اگزوز کله قندی سایز "3/8 قیمت : 62,000 تومان
E-03
اگزوز کله قندی سایز "1/2 قیمت : 88,000 تومان
EC-04
اگزوز کله قندی سایز "3/4 قیمت : 168,000 تومان
EC-06
فلو اگزوز فنر دار سایز "1/8 قیمت : 82,000 تومان
EV-01
فلو اگزوز ساده سایز "1/4 قیمت : 109,000 تومان
ES-02
پرشر سوئیچ سایز "1/8 قیمت : 900,000 تومان
MAL-07
فلو اگزوز ساده سایز "1/8 قیمت : 60,000 تومان
ES-01
دیافراگم NBR جهت شیر 2/2 سایز "3/4 و"1 قیمت : 77,000 تومان
دیافراگم NBR جهت شیر 2/2 سایز "2" قیمت : 554,000 تومان
دیافراگم VITONجهت شیر 2/2 سایز "3/4 و "1 قیمت : 256,000 تومان