0
فيلترها
کد محصول
اتوماسیون صنعتی
برق صنعتی
پنوماتیک
واحد مراقبت 2 تیکه (UFR/L-06B) قیمت : 2,922,000 تومان
UFR/L-06B
فیلتر رگلاتور 1/2اینچ (UFR-04) قیمت : 854,000 تومان
UFR-04
فیلترهوا "3/4 (UF-06B) قیمت : 1,435,000 تومان
UF-06B
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "1/2 (NC) قیمت : 1,733,000 تومان
PU322-04S
شیر پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز "1/8 قیمت : 115,700 تومان
PU520-01D
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز "1/2 قیمت : 251,600 تومان
PU520-04D
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/3 سایز"3/8 قیمت : 1,875,000 تومان
PU530-03D
شیر پنوماتیک کشویی برگشت فنر 5/3 سایز "1/4 قیمت : 672,000 تومان
TSV-8753-02S
پدال پنوماتیک بدون حفاظ 5/2 سایز "1/4 قیمت : 1,139,000 تومان
FSV-8652-02S
پدال حفاظ دار پنوماتیک5/2 سایز "1/4 قیمت : 1,445,000 تومان
FSV-8652-02SF
شیر تخلیه سریع سایز "1/4 قیمت : 194,000 تومان
Q-02
اگزوز تخت سایز M5 قیمت : 23,000 تومان
EM-M5
اگزوز تخت سایز "1/4 قیمت : 29,000 تومان
EP-02
اگزوز کله قندی سایز M5 قیمت : 23,000 تومان
EC-M5
فلو اگزوز فنر دار سایز "1/4 قیمت : 109,000 تومان
EV-02
میکروسوئیچ 3/2 سایز "1/4 مدل EB قیمت : 4,672,000 تومان
MSV-9832-02EB
شیر 3/2 تک سیگنال سایز"1/4 قیمت : 460,000 تومان
SK320-02S
شیر 3/2 تک سیگنال سایز"3/8 قیمت : 545,000 تومان
SK320-03S
شیر 3/2 دو سیگنال سایز"1/4 قیمت : 519,000 تومان
SK320-02D
شیر 3/2 دو سیگنال سایز"3/8 قیمت : 621,000 تومان
SK320-03D
شیر 5/2 تک سیگنال سایز"1/4 قیمت : 456,000 تومان
SK520-02S
شیر 5/2 تک سیگنال سایز"3/8 قیمت : 519,000 تومان
SK520-03S
شیر5/2 تک سیگنال سایز"1/2 قیمت : 1,350,000 تومان
SK520-04S
شیر 5/2 دوسیگنال سایز"1/4 قیمت : 555,000 تومان
SK520-02D
شیر 5/2 دوسیگنال سایز"3/8 قیمت : 621,000 تومان
SK520-03D
شیر5/2 دوسیگنال سایز"1/2 قیمت : 1,492,000 تومان
SK520-04D
شیر5/3 سیگنال باد سایز"1/4 قیمت : 955,000 تومان
SK530-02D
شیربرقی 2/2 سایز"1/4 قیمت : 584,000 تومان
PU220AR-02
شیربرقی 2/2 سایز"3/8 قیمت : 892,000 تومان
PU225A-03
شیربرقی 2/2 سایز"1/2 قیمت : 892,000 تومان
PU225A-04
شیربرقی 2/2سایز"3/4 قیمت : 1,500,000 تومان
PU225A-06
شیربرقی 2/2 سایز"1 قیمت : 1,561,000 تومان
PU225A-08
شیربرقی 2/2 سایز"11/2 قیمت : 2,836,000 تومان
PU225A-14
شیربرقی 2/2 سایز"2 قیمت : 5,635,000 تومان
PU225A-20
شیربرقی مستقیم 2/2 سایز"3/8 قیمت : 1,157,000 تومان
PU220A-03
شیربرقی مستقیم 2/2 سایز"3/4 قیمت : 1,278,000 تومان
PU220A-06
شیربرقی مستقیم 2/2 سایز"1 قیمت : 1,557,000 تومان
PU220A-08
شیربرقی استیل 2/2 سایز"3/8 قیمت : 2,588,000 تومان
SPU225A-03