0
-_142204681
ولو پنو ماتیک تماس بگیرید
شیر دستی پنوماتیک تماس بگیرید
پدال پنوماتیک تماس بگیرید
شیر پنوماتیک سوئیچ دار تماس بگیرید
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "1/8(NC) قیمت : 515,000 تومان
PU320-01S
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "1/4 (NC) قیمت : 623,000 تومان
PU320-02S
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "1/8 (NO) قیمت : 630,000 تومان
PU320N-01S
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "1/4(NO) قیمت : 582,000 تومان
PU320N-02S
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز1/4(NC) قیمت : 684,000 تومان
PU322-02S
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "3/8 (NC) قیمت : 1,033,000 تومان
PU322-03S
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "1/2 (NC) قیمت : 1,733,000 تومان
PU322-04S
شیر برقی پنوماتیک 3/2 سایز "1/4(NO) قیمت : 684,000 تومان
PU322N-02S
شیر برقی پنوماتیک 5/2 سایز "1/8 قیمت : 582,000 تومان
PU520-01S
شیر برقی پنوماتیک 5/2 سایز "1/4 قیمت : 582,000 تومان
PU520-02S
شیر برقی پنوماتیک 5/2 سایز "3/8 قیمت : 933,000 تومان
PU520-03S
شیر برقی پنوماتیک 5/2 سایز "1/2 قیمت : 1,733,000 تومان
PU520-04S
شیر برقی پنوماتیک 5/2 سایز "1/8 قیمت : 684,000 تومان
AM520-01S
شیر پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز "1/8 قیمت : 115,700 تومان
PU520-01D
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز "1/4 قیمت : 115,700 تومان
PU520-02D
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز "3/8 قیمت : 134,300 تومان
PU520-03D
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/2 سایز "1/2 قیمت : 251,600 تومان
PU520-04D
شیر برقی پنوماتیک مینیاتوری دو بوبین 5/2 سایز "1/8 قیمت : 119,600 تومان
AM520-01S
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/3 سایز"1/4 قیمت : 1,690,000 تومان
PU530-02D
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/3 سایز"3/8 قیمت : 1,875,000 تومان
PU530-03D
شیر برقی پنوماتیک دو بوبین 5/3 سایز"1/2 قیمت : 3,267,000 تومان
PU530-04D
شیر پنوماتیک ساده کشویی5/2 سایز "3/8 قیمت : 672,000 تومان
شیر پنوماتیک دستی کشویی برگشت فنر 5/2 سایز "3/8 قیمت : 672,000 تومان
TSV-8652-03S
شیر پنوماتیک کشویی ساده 5/3 سایز "1/4 قیمت : 672,000 تومان
TSV-8753-02M
شیر پنوماتیک کشویی ساده 5/3 سایز "3/8 قیمت : 672,000 تومان
TSV-8753-03M
شیر پنوماتیک کشویی برگشت فنر 5/3 سایز "1/4 قیمت : 672,000 تومان
TSV-8753-02S
شیر پنوماتیک کشویی برگشت فنر 5/3 سایز "3/8 قیمت : 672,000 تومان
TSV-8753-03S
شیر دستی گردان 4/3 سایز "1/4 قیمت : 543,000 تومان
TSV-30043-02
شیر دستی گردان 4/3 سایز "3/8 قیمت : 543,000 تومان
TSV-30043-03
شیر دستی گردان 4/3 سایز "1/2 قیمت : 543,000 تومان
TSV-30043-04