0
-_732040683
کلید حرارتی اشنایدر .01 تا0.16 آمپر تماس بگیرید
GV2ME01
کلید حرارتی اشنایدر 0.16 تا 0.25 آمپر تماس بگیرید
GV2ME02
کلید حرارتی اشنایدر 0.25 تا 0.4آمپر تماس بگیرید
GV2ME03
کلید حرارتی اشنایدر 0.4 تا 0.63 آمپر تماس بگیرید
GV2ME04
کلید حرارتی اشنایدر 0.63 تا 1 آمپر تماس بگیرید
GV2ME05
کلید حرارتی اشنایدر 1 تا 1.6آمپر تماس بگیرید
GV2ME06
کلید حرارتی اشنایدر 1.6 تا 2.5 آمپر تماس بگیرید
GV2ME07
کلید حرارتی اشنایدر 2.5 تا4 آمپر تماس بگیرید
GV2ME08
کلید حرارتی اشنایدر 4 تا 6.3 آمپر تماس بگیرید
GV2ME10
کلید حرارتی اشنایدر 6 تا 10 آمپر تماس بگیرید
GV2ME14
کلید حرارتی اشنایدر 9 تا 14 آمپر تماس بگیرید
GV2ME16
کلید حرارتی اشنایدر 56 تا 80 آمپر تماس بگیرید
GV3ME80
کلید حرارتی اشنایدر 9 تا 13 آمپر تماس بگیرید
GV3P13
کلید حرارتی اشنایدر 12 تا 18 آمپر تماس بگیرید
GV3P18
کلید حرارتی اشنایدر 17 تا 25 آمپر تماس بگیرید
GV3P25
کلید حرارتی اشنایدر 23 تا 32 آمپر تماس بگیرید
GV3P32
کلید حرارتی اشنایدر 30 تا 40 آمپر تماس بگیرید
GV3P40
کلید حرارتی اشنایدر 37- تا 50 آمپر تماس بگیرید
GV3P50
کلید حرارتی اشنایدر 48 تا 65 آمپر تماس بگیرید
GV3P65
کلید حرارتی اشنایدر 62 تا 73 امپر تماس بگیرید
GV3P73
کلید حرارتی اشنایدر 25 تا 40 آمپر تماس بگیرید
GV7RE40
کلید حرارتی اشنایدر 30 تا 50 آمپر تماس بگیرید
GV7RE50
کلید حرارتی مغناطیسی 48 تا 80 آمپر تماس بگیرید
GV7RE80
کلید حرارتی اشنایدر 12 تا 20 آمپر تماس بگیرید
GV7RS20