0

پروفی نت

نویسنده: اسماعیل سپیانی 02 آذر 1399

پروفی نت

شبکه پروفی نت شبکه ای  است که مزایای هر دو شبکه ، یعنی  پروفی باس و اترنت را به صورت یکجا دارد . در واقع می توان این طورگفت که پروفی نت سرعت اترنت و قابل اعتماد بودن پروفی باس را دارد .
پرفی نت از طریق ست کردن ای پی به دستگاه ها وصل می شود و همه پی ال سی های جدید از این امکان برخوردار هستند. و در واقع پروفی نت شبکه ارتباطی عصر جدید ، هیچ حد و مرزی در تعداد و سرعت ندارد و بهترین شبکه ارتباطی حال حاضر می باشد.

پروفی نت

پروفی نت